گزارش تخصصی/ کار گروهی در کلاس های درس به صورت ورد"/>
جدید ترین مطالب

گزارش تخصصی/ کار گروهی در کلاس های درس به صورت ورد

این گزارش تخصصی شامل:

چکیده:

یادگیری یک فرایند اجتماعی است و فعالیت های یادگیری برای رسیدن به مرحله تولید اندیشه و اطلاعات حیاتی است. این فکر راژان پیاژه، که از محققان پیشگام در زمینه تعیین تحول فکر به شمار می رود، تایید می کند.

پیاژه نشان داده است که بیشتر آموخته های مهم ما حاصل تعامل با دیگران است. اگر دانش آموزان در مورد یک کتاب، یک تکلیف و با یک مسئله فقط نظرات، واکنش ها و پرسش های خود راداشته باشند، یادگیری آنان به اندازه ی زمانی که به نظرات دیگران نیز دسترسی داشته باشند، پربار نخواهد بود. عمده ترین هدف این روش کوشش برای دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است.

مقدمه

 بیان مساله

بحث گروهی

ضرورت فعالیت های گروهی

معیارهای تشکیل گروه های ناهمگن

علت های گروه بندی ناهمگن

مزایای فعالیت های گروهی

کار گروهی و منصفانه کار کردن

کار گروهی و اجتماعی شدن

کار گروهی و ایجاد حس رقابت

مشکلات فعالیت های گروهی

مسئولیت

فردی

مشارکت برابر

انتظارات از نقش دانش آموز

پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع

RIAL 30/000 – خرید

baymavi-vdcasino-

Buy Wordpress Themes

-

Dijital Ajans

google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google