نظریه های جدید در علم سیاست"/>
جدید ترین مطالب

نظریه های جدید در علم سیاست

نظریه های جدید در علم سیاست

فصل نهم:

اقتصاد سیاسی و بازسازی سیاست مقایسه ای و علم سیاست

اقتصاد سیاسی:شاخه ای از علوم اجتماعی که در صدد ایجاد رابطه متقابل بین سیاست و اقتصاد است.

مارکس منتقد آدام اسمیت و پیرژورف پرودون بود که چرا بیشتر بر توهم رقابت آزاد خاص جامعه سده ی هجدهم تاکید دارند و محدودیت های طبیعت را نادیده می گیرند.

از دهه ی ۱۹۴۰ مارکس دریافت که منافع مادی از اهمیت بیشتری در زندگی بشر برخوردارند و به بررسی عوامل دخیل در منافع مادی همچون منافع فردی و جمعی و روابط زیربنا و روبنا پرداخت.

روش شناسی مارکسیستی می تواند به رفع نیازهای ضروری انسان ، استفاده از دانش جدید وتولید مازاد و تخصصی شدن امور شود که این عوامل مبارزه طبقاتی و انقلاب را تسهیل می سازند.

RIAL 30/000 – خرید

404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google