روش تدریس سخنرانی"/>
جدید ترین مطالب
<span itemprop="name">روش تدریس سخنرانی</span>

روش تدریس سخنرانی

این پاور شامل موضوعات زیر می باشد:

الگوی تدریس چیست؟

vالگو، معمولاً به نمونه کوچکي از يک شيء يا به مجموعه اي از اشياي بيشمار گفته مي شود که ويژگيهاي مهم و اصلي آن شيء بزرگ يا اشياء را داشته باشد. الگوي تدريس، چهارچوب ويژه اي است که عناصر مهم تدريس در درون آن قابل مطالعه است. انتخاب يک الگوي تدريس، بستگي به نوع آگاهي معلم از فلسفه و نگرشهاي تعليم و تربيت خواهد داشت.

vتدريس يک فرآيند است و فعاليتي است که در داخل يک الگو صورت مي پذيرد، الگوهاي تدريس متعددي توسط صاحبنظران معرفي شده اند که به مهمترين آنها اشاره خواهيم کرد.

الگوي عمومي تدريس  general teaching model

تعريف روش هاي تدريس

تعریف روش تدریس سخنرانی

 مراحل اجراي روش سخنراني

  1. مرحله اول: آمادگي براي سخنراني
  2. مرحله دوم: مقدمه سخنراني
  3. مرحله سوم: متن و محتوي سخنراني
  4. مرحله چهارم: جمع بندي و نتيجه گيري

  محاسن و محدوديتهاي روش سخنراني

تعداد اسلاید: ۱۴ عدد

قیمت تنها ۳ هزار تومان

 

RIAL 30/000 – خرید

baymavi-vdcasino-

Buy Wordpress Themes

-

Dijital Ajans

google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google