تناوب زراعی انواع آن و اهدافش"/>
جدید ترین مطالب

تناوب زراعی انواع آن و اهدافش

تناوب زراعی

توالی کاشت گیاهان مختلف برای یک یا چند سال براساس نظم و ترتیب خاص در یک زمین ثابت را تناوب زراعی می گویند.

برخلاف کشت ممتد ،در سالهای متوالی در یک زمین ،گیاهان مختلفی را پشت سر هم می کارند .بر حسب تعریف ،تناوب زراعی عبارتند از :توالی زمانی کاشت محصولات مختلف در یک قطعه زمین با رعایت اصول علمی وفنی در حالی که آیش بندی عبارت بود از تقسیم بندی زمین و کاشت محصولات مختلف در یک سال در قطعات مختلف ان .

این پاور پوینت شامل موضوعات:

تناوب های چندگانه

در یک مزرعه ممکن است چند نوع تناوب زراعی به کار رود. تناوب ها معمولا” چهار یا شش ساله هستند اما میتواند طول مدت تناوب ها را بسته به شرایط نیاز ها تنظیم نمود.

عوامل مؤثر بر انتخاب تناوب زراعی

اصول تناوب

مسایل اقتصادی تناوب

اهداف تناوب زراعی

تناوب زراعی در مناطق دیمکار

پسماند و مقاومت به علفکش

تعداد اسلاید: ۱۹ عدد

قیمت تنها ۳ هزار تومان

RIAL 30/000 – خرید

baymavi-vdcasino-

Buy Wordpress Themes

-

Dijital Ajans

google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google