حقوق اساسی، قانون اساسی"/>
جدید ترین مطالب

حقوق اساسی، قانون اساسی

حقوق اساسی:

حقوق اساسی دانشی در حوزه حقوق عمومی است

حقوق اساسی 4 نگرش دارد:

1- ساماندهی قدرت سیاسی

2- تنظیم روایط شهروندان

3-قدرت سیاسی

4- تضمین حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان

تعداد اسلاید:24 عدد

قیمت تنها 3 هزار تومان

RIAL 30/000 – خرید